Mac - Screen Capture

The following video shows you how you can capture screen-shots using your Mac.